IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rezervēšanas kārtība

 • Garantētā rezervācija veicama samaksājot avansa iemaksu 30-50% apmērā no pilnas cenas saskaņā ar vienošanos vai saņemto rēķinu par visu uzturēšanās periodu.

 • Rezervācija ir spēkā no iemaksas saņemšanas brīža.

· Lai reģistrētos, viesiem ir jāuzrāda derīgu personu identificējošu dokumentu (pasi vai ID karti).

 • Gadījumā iemaksa netiek veikta noteiktajā termiņā, tiek paturētas tiesības atcelt pagaidu rezervāciju.

 • Gadījumā viesis neierodas rezervētajā laikā, rezervācijas maksa netiek atgriezta.

 • Ar garantētās rezervācijas veikšanu un uzsākot izmantot sniegtos pakalpojumus, viesi un ciemiņi apņemas iepazīties ar šiem noteikumiem un tos ievērot pilnā apmērā.

 • Norēķini uz vietas tikai skaidrā naudā, veicami pilnībā pirms pakalpojuma izmantošanas sākuma.

 • Drošības nauda 100 EUR, tiek atgriezta pie izrakstīšanās.

 • Slēptie zaudējumi saistoši pakalpojuma saņēmējam līdz nākošās rezervācijas sākuma laikam, apmaksājami pēc piestādītās fotofiksācijas un rēķina.

Cena

 • Pakalpojuma cenā iekļauts: autostāvvieta, atpūtas un nakšņošanas telpas, virtuves izmantošana, piknika un ugunskura vietas izmantošana.

Ierašanās / Izrakstīšanās

 • Ierašanās 17:00-22:00, izrakstīšanās līdz plkst. 12:00.

 • Agrīnā ierašanās un vēlīnā izbraukšana iespējama laicīgi saskaņojot (papildus samaksa).

 • Transports jānovieto tam paredzētajā stāvvietā. Autostāvvieta nav apsargāta. Transporta novietošana zaļajā zonā aizliegta.

 • Ciemiņu atbalsta laiks 7:00-22:00.

Uzturēšanās noteikumi

 • Rezervēšanas un nomas tiesības personām no 18 gadu vecuma.

 • Viesu mājā un katrā guļamistabā atļauts nakšņot rezervācijā norādītais personu skaits atbilstoši paredzēto gultasvietu skaitam.

 • Iekštelpās aizliegts uzturēties ar ielas apaviem, tos novieto tam paredzētajā vietā pie ieejas ārdurvīm.

 • No plkst. 23:00 līdz 7:00 ir jāievēro klusā stunda, kad trokšņot teritorijā (atskaņot skaļu mūziku, darbināt transporta līdzekļus, skaļi uzvesties utt.) ir aizliegts, respektējot sabiedrisko kārtību un cilvēku tiesības uz naktsmieru.

 • Papildus pakalpojumi ārpus administrācijas darba laika ir pieejami par papildus samaksu iepriekš saskaņojot.

 • Par sveču lietošanu vienoties ar administrāciju individuāli.

 • Ēdiena gatavošana paredzēta virtuvē, ugunskura un piknika vietās.

 • Viesiem apreibinošo vielu reibumā var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana bez rezervācijas maksas atgriešanas.

 • Apkuri un silto ūdeni automātiskā režīmā nodrošina granulu apkures katls, aizliegts to vērt vaļā, veikt regulēšanas vai darbības iestatījumu maiņu.

Bērni

 • Bērni vecumā līdz 18 gadiem var uzturēties tikai vecāku uzraudzībā.

 • Par bērnu drošību un pieskatīšanu ir atbildīgi vecāki.

 • Bērnus aizliegts atstāt bez uzraudzības.

Mājdzīvnieki

 • Viesu nams ir draudzīga vieta četrkājainajiem mīluļiem, kas nav agresīvi un tiek uzturēti atbilstoši normatīvajiem noteikumiem.

 • Obligāti jāinformē par līdzpaņemtajiem mājdzīvniekiem un jāsaskaņo to uzturēšanos ar administrāciju.

 • Saimnieku pienākums ir savākt aiz sava mājdzīvnieka izkārnījumus, pieskatīt to kā iekštelpās, tā arī āra teritorijā.

 • Mājdzīvniekus aizliegts laist brīvi skriet pa teritoriju bez pavadas.

 • Pirms ienākšanas iekštelpās, mājdzīvniekam jānotīra ķepas.

 • Uzturoties iekštelpās, izmantot paredzēto mājdzīvnieku guļvietu vai mājdzīvniekam uzturoties dīvānā/gultā, obligāti uzklāt tam paredzēto pledu (netiek nodrošināts).

Grils

 • Grilu atļauts izmantot tikai tam paredzētajā vietā, aizliegts to pārvietot vai novietot uz terases).

 • Lietošanas laikā neatstāt grilu bez uzraudzības, īpaši ja tuvumā atrodas bērni vai mājdzīvnieki.

Kamīns

 • Kamīnu iekurina tikai personāls.

Smēķēšana

 • Aizliegts smēķēt iekštelpās un traucēt pārējiem viesiem.

 • Drīkst smēķēt uz terases un āra teritorijā.

 • Izsmēķus atļauts izmest tikai tam speciāli paredzētajās urnās vai pelnutraukos, kas izvietoti viesu nama ārpusē.

 • Par izsmēķu nomešanu zemē vai smēķēšanu telpās tiek piemērots naudas sods 100 EUR apmērā.

Atkritumi

 • Atkritumus atļauts mest tikai tam speciāli paredzētajās atkritumu urnās, veicot atkritumu šķirošanu.

 • Par atkritumu nomešanu zemē vai tiem neparedzētā vietā tiek piemērots naudas sods 100 EUR apmērā.

AIZLIEGTS

 • Ienest un glabāt iekštelpās ugunsnedrošus materiālus un lietot ierīces ar atklātu uguns liesmu.

 • Lietot narkotiskās un psihotropās vielas.

 • Kurināt ugunskurus tam neparedzētās vietās.

 • Zāģēt, cirst, lauzt vai kā citādi bojāt kokus un augus, teritorijas apstādījumus.

 • Bojāt viesu nam inventāru un telpas.

 • No iekštelpām kategoriski aizliegts iznest mēbeles, inventāru un nepiederošas mantas.

 • Traucēt sabiedrisko kārtību.

Informācijai

 • Ciemiņi un viesi personīgi ir atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem personas veselībai vai mantai, kas radušies šīs personas nolaidīgas rīcības rezultātā.

 • Katrs apmeklētājs ir atbildīgs par savu personisko mantu, transportlīdzekļa uzraudzību un drošību.

 • Īslaicīgi atstājot viesu nama telpas, telpas tiek aizslēgtas un atslēga glabāta pie sevis. Sods par atslēgas nozaudēšanu 50 EUR.

 • Neievērojot iekšējās kārtības saistošos noteikumus ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, atceļot rezervāciju. Rezervācijas maksa netiek atgriezta.

 • Personīgai drošībai viesu nama teritorijā drīkst tikt veikta videonovērošana.

 • Ja Jūsu uzturēšanās laikā ir radušies bojājumi, lūdza par to informēt personālu. Par bojājumiem viesa vainas dēļ tiek piemērota soda nauda atkarībā no zaudējumu apmēra segšanas faktiskajām izmaksām.

Dīķis

 • Dīķa dziļums 2,5-3,0 m.

 • Bērni atrasties dīķa tuvumā vai peldēties drīkst tikai pieaugušo uzraudzībā.

 • Par bērnu drošību un veselību ir atbildīgi bērnu vecāki.

 • Makšķerēšana un noķertais loms ir bezmaksas.

 • Sastopamās zivis – līņi, karpas, karūsas, baltie amūri.

 • Nav labiekārtota kā paredzētā peldvieta, izmantošana pieļaujama ar personīgo atbildību.

Kubla izmantošana

 • Izmantošanas ilgums līdz 6 h.

 • Bērni līdz 18 gadu vecumam lieto kublu tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas pilnu atbildību par bērnu drošību un veselību.

 • Aizliegts atstāt bērnus bez uzraudzības.

 • Ūdens tiek ņemts no teritorijā esošā dziļurbuma.

 • Atkarībā no āra gaisa temperatūras kubla kurināšana ūdens uzsildīšanai prasa 2-3 h.

 • Ierodoties norunātajā laikā, kubls tiek jau iekurināts, pēc vajadzības temperatūras uzturēšanai periodiski jāpiemet papildus kurināmais (malka vai kokskaidu briketes) no tam paredzētās novietnes.

 • Ieteicamā ūdens temperatūra kublā 37º-39ºC.

 • Kubla vāku noņem 2 personas, iepriekš atverot stiprinājumus, un uzliek atpakaļ pēc kubla izmantošanas.

 • Uz kubla vāka aizliegts kāpt, novietot mantas.

 • Aizliegts ūdenim pievienot jebkādus kosmētiskos līdzekļus.

 • Kategoriski aizliegts piesārņot kublu.

 • Periodiski ieteicams pēc vajadzības apmaisīt ūdeni, lai apmaisītu aukstā un karstā ūdens kārtas.

 • Pirms kubla lietošanas ieteicams izmantot dušu.

Pirts izmantošana

 • Izmantošanas ilgums līdz 4h.

 • Bērni līdz 18 gadu vecumam apmeklē pirti tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas pilnu atbildību par bērnu drošību un veselību.

 • Aizliegts atstāt bērnus bez uzraudzības.

 • Pirts iekurināšu veic tikai viesu nama personāls.

 • Karsētavā aizliegts lietot stikla traukus.

 • Pirts telpās aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskās, narkotiskās vai psihotropās vielas.

 • Ieteicamā karsēšanās temperatūra pirtī 70º-80ºC, kas tiek sasniegta 1-2h laikā.

 • Atļauts liet uz pirts krāsniņas akmeņiem tikai tīru siltu ūdeni.

 • Aizliegts liet uz pirts akmeņiem alu vai aromātiskās eļļas, šķīdumus, sods 100 EUR par noteikuma neievērošanu.

 • Pārvietoties pirts telpā un karsētavā lēni un bez steigas.